شــرکت واریان فارمد

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

شــرکت واریان فارمد در ســال 1388 به عنوان یک شــرکت دانش‌بنیان باهدف ســاخت فراورده‌های دارویــی بــا ســطح دانش فنــی بالا آغــاز بــه کار کرد. تولیــد محصــوالت هم‌تــراز با محصــوالت خارجی و بــا قیمتــی رقابتی، همــواره مورد توجه این شــرکت قرار داشــته است. واریان فارمد، به عنوان دومین شــرکت دارویــی دارای فنــاوری In Situ Forming جهان مطرح اســت، این سامانه از پیشرفته‌ترین روش‌های نوین دارو رســانی است. واریان فارمد با ثبت اختراع ســاخت تریپتورلین اســتات با فناوری In Situ Forming اولین و تنها ســازنده این دارو با این نوع تکنولوژی در دنیاست.
ایــن شــرکت بــا بهره‌گیــری از تــوان متخصصــان و فناوران، علاوه بر پاســخگویی بــه نیازهای دارویی کشــور، امــکان صــادرات فرآورده‌هــای دارویــی و دانش فنی به سایر کشورها را نیز داراست.

راه های ارتباطی:

  • آدرس : تهران – اتوبان ستاری شمال خیابان خجسته پور پلاک 230
  • تلفن : 02144004051
  • ایمیل: info@varianpharmed.com
به بالای صفحه بردن