در نشست کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران؛ پنج طرح فناورانه حوزه سلامت در جستجوی سرمایه گذار

  • خانه
  • مقالات
  • در نشست کمیته تجاری سازی انجمن شرکت های دانش بنیان سلامت تهران؛ پنج طرح فناورانه حوزه سلامت در جستجوی سرمایه گذار