مؤسسه‌ی بنيان دانش‌پژوهان

مؤسسه‌ی بنيان دانش‌پژوهان در سال ۷۹ به وسیله‌ی اعضاي گروه پژوهشی «باشگاه دانش‌پژوهان جوان» با هدف «سازماندهی نیروی ممتاز کشور» تأسیس گرديد و در تاریخ ۲۴ مردادماه سال ۸۱ ثبت حقوقی شد.