آنتي ژن اختصاصي پروستات يا PSA

شرکت دانش بنیان و تولیدی پیشگامان سنجش از سال 1393 فعالیت خود را در زمینه تولید کیت های تشخیص طبی آغاز نموده است. به رغم گذشت تنها 5 سال از عمر فعالیت, این شرکت موفق به تولید بیش از 20 نوع محصول از نوع کیت های الایزا گردیده است.

اشتراک در شبکه‌های اجتماعی:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

توضیحات

 نوعي سرين پروتئاز از خانواده کالیکرئین هاست که منحصراً در سلول هاي اپیتلیال غده پروستات ساخته مي شود. ساخت PSA تحت تنظیم پذيرنده هاي هورمون هاي جنسي مردانه يا آندروژن هاست. به دلیل اختصاصیت بافتي بسیار زياد ازسنجش PSA به عنوان شاخص تومورال، تاکنون بیشترين استفاده تشخیصي شده است. قسمت اعظم PSA ساخته شده در پروستات وارد مايع مني شده و نقش خارج کردن مايع مني از حالت انعقاد را برعهده دارد.

همواره مقداري PSA به داخل خون وارد شده که به سرعت در اثر تشکیل کمپلکس با مهارکننده هاي پروتئازي درون زا نظیر 1-آنتي
کموتريپسین)ACT ،)آلفا-دو- ماکروگلوبولین و مهارکننده آلفا پروتئازي)API )غیرفعال مي شود. اشکال يادشده تحت عنوان
مجموعه)کمپلکس( PSA يا cPSA نامیده مي شوند. حدود %90 از cPSA به صورت متصل به ACT است و در سنجش PSA تام اندازه
گیري مي شود، ولي کمپلکس آن با آلفا-دو ماکروگلوبولین قابل اندازه گیري با روش هاي معمول سنجش PSA تام نیست. فقط حدود 10
تا 30 درصد PSA تام در سرم به صورت آزاد وجود دارد که البته فاقد فعالیت پروتئازي است.

به بالای صفحه بردن