شرکت طنین پرداز پاسارگاد

با عنایت به اینکه تجهیزات سرمایه­ ای تولیدی/ وارداتی در حوزه تجهیزات پزشکی اعم از تجهیزات تصویربرداری با منشا پرتو ایکس و اولتراسوند که به ترتیب جزو تجهیزات مرتبط با پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان هستند، بسیار حائز اهمیت می ­باشد و لذا نسبت به اهمیت موضوع کنترل کیفیت، ایمنی و عملکرد تجهیزات تصویربرداری پزشکی بر اساس استانداردهای ملی، منطقه ­ای و بین المللی مربوطه، گسترش فعالیت آزمایشگاه تجهیزات پزشکی را به عنوان گلوگاه و متولی تضمین کیفیت تجهیزات با دامنه عملکرد تصویربرداری پزشکی (انجام بررسی و آزمون­های مربوط به پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان) خواهد طلبید که بدین منظور بایستی توسط استقرار مشخصات زیر ساختی آزمایشگاهی با پایه فیزیک پزشکی در جهت اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاهیِ بین ­المللی تلاش نمود.